बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व. २०७८/०७९ को बजेट

दस्तावेज: 

आ.व. २०७७/०७८ को बजेट तथा कार्यक्रमहरु

दस्तावेज: 

आ.व.२०७६/०७७ को वित्तीय स्रोत

दस्तावेज: 

आ.व.२०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रमहरु (संघीय सशर्त)

आ.व.२०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रमहरु (वितिय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँड)

आ.व.२०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रमहरु

नगराईन नगरपालिकाको आ.व.२०७५/०७६ को बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व. २०७५/०७६ को वीत्तीय स्रोत

दस्तावेज: 

आ.व.२०७४/७५ नीतिहरु

दस्तावेज: 

आ.व. २०७४/७५ को नगराईन नगरपालिकाको वार्षिक विकास कार्यक्रम