शिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना