औषधी खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!!