नगराईन नगरपालिकाको वडागत विस्तृत विवरण

क्र.सं. वडा नं. समावेस भएका गा.वि.स./न.पा.हरु साविक वडा नं. वडा प्रमुख सम्पर्क नं. जनसंख्या क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)
फुलगामा ७,८,९ प्रमोद कुमार साह ९८१५८४९९०० ३९४६ ५.७६
नगराईन १-४, ६-९ देव नारायण यादव ९८४४०७०२१२ ५४४४ ६.६५
फुलगामा २,३,६ पल्टु साह तेली ९८०१६४३२०० ४३६८ ३.०८
फुलगामा १,४,५ अमिरीलाल राउत ९८१२११२५५९ ३८२६ ४.६८
घोडघास ६-९ विष्णुदेव झा ९८४४०१६५२२ २४९६ ५.३९
लग्मा गाडागुठी १-९ धनवीर मण्डल ९८४४६६०७५२ ५३३० ३.५७
देवडिहा ४,५,७,८,९ राम दुलार मुखिया ९८१२०६८६२७ ३४८९ ३.४४
देवडिहा १,२,३,६ संजय कुमार राउत ९८०१००२८३३ ३५१९ २.८६
घोडघास १-५ रामदेव पासमान ९८०४८४७०२१ ३२१२ ३.५८