नगराईन नगरपालिकाको वडागत विस्तृत विवरण

क्र.सं. वडा नं. समावेस भएका गा.वि.स./न.पा.हरु साविक वडा नं. वडा प्रमुख सम्पर्क नं. जनसंख्या क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)
फुलगामा ७,८,९ सिताराम महतो ९८१९६१७१४४ ३९४६ ५.७६
नगराईन १-४, ६-९ बुलन यादव ९८४८५६६७९४ ५४४४ ६.६५
फुलगामा २,३,६ पल्टु साह तेली ९८०१६४३२०० ४३६८ ३.०८
फुलगामा १,४,५ राज कुमार ठाकुर ९८०४८३६२२० ३८२६ ४.६८
घोडघास ६-९ राम नारायण मुखिया ९८०४८६६३५२ २४९६ ५.३९
लग्मा गाडागुठी १-९ ललित साहु तेली ९८०४८८४९९१ ५३३० ३.५७
देवडिहा ४,५,७,८,९ सुर्य नारायण साह ९८५४०२९५५१ ३४८९ ३.४४
देवडिहा १,२,३,६ संजय कुमार राउत ९८०१००२८३३ ३५१९ २.८६
घोडघास १-५ राम प्रमोद राउत ९८४४०५४०४६ ३२१२ ३.५८

 

Ward Contact Number: 
-