दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित गरिएको वारे