आ. व. २०७४/०७५ को सवारी साधन करको दर,विज्ञापन करको दर,मनोरंजन करको दर,बहाल बिटौरी शुल्कको दर, पशु वजार सेवा शुल्कको दर,पार्किंग शुल्कको दर,विभिन्न सेवा शुल्क दर,नक्सा पास दस्तुर तथा फारम शुल्को दररेट र पर्यटन शुल्क

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: