७९/८०

आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: 

नगराईन न.पा.को आ.व. २०७९/०८० को नीति कार्यक्रमहरु

दस्तावेज: 

नगराईन नगरपालिकाको नवौ नगरसभामा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतको झलक...

Lisa को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सुचना

निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्ने उम्मेदवारहरुले खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धि सूचना