सूचना तथा समाचार

दैवी प्रकोप व्यवस्थापन कोष खातामा रकम जम्मा गर्न आव्हान गरिएको सम्बन्धमा

जनहितमा जारी

काम काज सम्बन्धमा

करार कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

औषधि खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवान सूचना

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

झोलुङ्गे पुल सम्बन्धि सूचना !!!

दस्तावेज: 

दर रेट

दस्तावेज: 

२०७६/०६/०७ गते प्रकाशित भएको पोखरी ठेक्का सम्बन्धि सूचना हाललाई स्थगित गरिएको वारे

PAN नं. सम्बन्धमा