७६/७७

बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना !!!

दस्तावेज: 

दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित गरिएको वारे

दैवी प्रकोप व्यवस्थापन कोष खातामा रकम जम्मा गर्न आव्हान गरिएको सम्बन्धमा

जनहितमा जारी

काम काज सम्बन्धमा

करार कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

औषधि खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवान सूचना

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

झोलुङ्गे पुल सम्बन्धि सूचना !!!

दस्तावेज: 

टेण्डर सम्बन्धि प्रकाशन भएको सूचना स्थगित सम्बन्धमा